اخبار کارگروه توسعه دولت الکترونیک

    
خبر #UTF از ۳ خبر
خبر #UTF از ۳ خبر

وضعیت ارتباطی دستگاه‎های اجرایی با دستگاه مرکزی از طریق ارتباط MPLS

مشخصات دستگاه

توجه : در صورتی که نام دستگاه  شما در لیست بالا نبود با انتخاب گزینه (سایر نهادها و سازمان های دیگر) ، نام دستگاه مرکزی خود را در کادر پایین بنویسید.

"عنوان دستگاه سطح دو" و "عنوان دستگاه استانی" ، بر طبق جدول راهنما پر شود :     دانلود جدول راهنما

*
درصورت داشتن ارتباط MPLS فیلد های زیر پر شود
درصورت نداشتن ارتباط MPLS و یا داشتن ارتباطات دیگر ، در قسمت توضیحات نوع ارتباطات ذکر شود
مشخصات رابط آن دستگاه
*
*
*
*