اینفوگرافیک چیست ؟

بیشترین دریافت ما از محیط پیرامونمان به وسیله قوه بینایی صورت می گیرد و مغز ما علاقه زیادی به تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تصویری دارد. بر همین اساس اگر اطلاع رسانی و انتقال پیام به کمک تصویر صورت پذیرد اثرگذاری و مدت ماندگاری آن در ذهن مخاطب بیشتر خواهد شد. اینجاست که اینفوگرافیک به ما کمک می کند.

نمودار ون اینفوگرافیک

 به بیان ساده تر ، اینفوگرافیک ها ، به کمک عناصر بصری نظیر عکس ، نمودار ، نقشه ، دیاگرام و ... سعی می کنند تا مجموعه ای از داده ها و اطلاعات پیچیده را به گونه ای به تصویر در آوردند که پیام به شیوه ای سریع و قابل فهم به مخاطب منتقل شود.