سنگ نوشته

در جنوب شرقی راه خرم آباد به خوزستان ، در شمال شهر کهن شاپور خواست ، سنگ نوشته ای وجود دارد که با اکثر آثار مشابه خود تفاوت عمده ای دارد. بنای این سنگ نوشته ، صخره ای عظیم است که به شکل مکعب مستطیل تراش خورده است. گوشه های این سنگ با جهات فرعی منطبق است. متن این اثر به خط کوفی در چهار سطح آن نقش شده است. بر روی هر سطح این مکعب ، تکرار متن طوح دیگر آن نیست و در واقع کل متن ، یک نوشتار چهار صفحه ای را شامل می شود که از پهنه جنوب شرقی شروع می شود و به پهنه شمال شرقی پایان می یابد. ارتفاع ستون کتبه دار با احتساب دو پله در چهار ضلع سنگ نوشته 344 سانتی متر است. محتوای این سنگ نوشته شامل دو فرمان حکومتی است :

  1. منع مردم از پوشیدن لباس های ابریشمی
  2. اجازه علف چرانی به دامداران

 سنگ نوشته

ویدئو

موقعیت جغرافیایی